Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

 

Spoločnosť Kosmos Brand, s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Na základe § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto spoločnosť Kosmos Reality, s.r.o. dovoľuje informovať o spracovávaných osobných údajoch Vás ako klienta Kosmos Reality, s.r.o..

 

Identifikácia Prevádzkovateľa:

Kosmos Brand, s.r.o.

Jenisejská 20, 040 12 Košice

IČO: 51 219 816

DIČ: 212 0634395

Kontakt na zodpovednú osobu ( e-mail) : zodpovednaosoba@kosmosreality.sk

1. ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracúvanie osobných údajov klienta sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré Kosmos Reality, s.r.o. alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi klienta alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladané na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu a likvidáciu osobných údajov klientov.

Osobné údaje sú spracované za účelom: ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU a článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o prevode nehnuteľností), kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).

 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

A) Osobné údaje z kontaktných formulárov

Na našej stránke nás môžete požiadať o dopyt alebo ponuku alebo získanie informácií o predmetnej nehnuteľnosti, prípadne záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje  :

* Meno/Priezvisko

* Telefónne číslo

* E-mail

* Životopis (len v prípade záujmu o spoluprácu, pridanie tejto prílohy je voliteľné)

B) Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

V prípde, zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (klient) spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

* Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo [1] , štátna príslušnosť)

* Kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu)

* Ostatné údaje (číslo účtu v banke, telefonický kontakt, e-mailový kontakt) a údaje z titulu nadobudnutia nehnuteľnosti.

[1] Rodné číslo klienta (potenciálneho klienta), ak bolo pridelené, je potrebné zo strany Kosmos Reality, s.r.o. zisťovať a spracúvať na účely riadnej prípravy zmlúv o prevode nehnuteľností a návrhu na vklad vlastníckeho práva príslušnému Okresnému úradu, katastrálny odbor.

 

Príjemcovia

V súvislosti s procesom prevodu nehnuteľností (kúpa/predaj), poskytujeme Vaše osobné údaje:

* Advokátskej kancelácii, za účelom vypracovania kúpnych zmlúv (prípadne ďalších dokumentov potrebných na uskutočnenie cieľa - prevodu nehnuteľností)

 

3. SPôSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate.

 

4. DĹŽKA USCHOVANIA

Osobné údaje po naplnení účelu sprostredkovateľskej zmluvy, resp. po prevode nehnuteľnosti (kúpa/predaj), uschovávame po dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálny odbor.

 

5. VAŠE PRÁVA / PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

* právo na informácie

* právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom

* právo na opravu

* právo na vymazanie

* právo na obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy zodpovednaosoba@kosmosreality.sk . 

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

 

6. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU

V prípade, ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

7. PLATNOSŤ INFORMÁCIE

Táto informácia je platná a účinná ku dňu 25. mája 2018.